Všeobecné obchodné podmienky
 
Úvodné ustanovenia
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), prijal a schválil poskytovateľ Ing. Viktor Zubaj, 96261 Podzámčok 160, IČO: 33299846, IČ DPH: SK1032788845 (registrovaná podľa § 4 zákona o DPH), e-mailový kontakt: recepcia@penzionvrchar.sk
 2. V týchto VOP majú nižšie definované pojmy a výrazy nasledovný význam, pokiaľ si kontext, v ktorom boli použité, nevyžaduje aplikáciu iného významu:

Penzión - ubytovacie zariadenie s komerčným označením Penzión Vrchár postavenom na adrese Lom nad Rimavicou 17, 976 53 Lom nad Rimavicou.

Klient - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s Penziónom zmluvu o poskytnutí služieb alebo predloží penziónu záväznú objednávku, ktorá bude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 2.4. týchto VOP.

Služba – akékoľvek služba poskytovaná alebo dodávaná Penziónom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie služby.

Tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvné záväzkové vzťahy, do ktorých vstupuje Penzión s Klientom ako druhou zmluvnou stranou pri poskytovaní alebo dodávaní služieb, ak ich aplikácia nie je v zmluve výslovne vylúčená.

Rezervácia služieb
 1. Rezerváciu potvrdzuje Klientovi Penzión po doručení objednávky.
 2. Objednávku je možné realizovať:
 • elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.penzionvrchar.sk,
 • e-mailom,
 • písomne,
 • telefonicky alebo
 • osobne.

Objednávka musí obsahovať:

 • meno a priezvisko klienta,
 • termín pobytu,
 • kontaktné údaje klienta: (telefónne číslo klienta, adresu klienta, e-mail klienta, počet objednaných hostí v štruktúre dospelé osoby, deti - u detí uvedie klient ich vek),
 • konkrétnu izbu Penziónu,
 • druh objednaných služieb.
 1. Objednávku Penzión spracuje do 24 hodín potvrdením rezervácie alebo jej zamietnutím.
 2. Penzión potvrdí objednávku klienta. Potvrdenie môže byť realizované e-mailom, telefonicky alebo osobne.
 3. Ceny za penziónom poskytované služby
  a platobné podmienky
 4. Klient je povinný zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu, to sa vzťahuje aj služby, ktoré Penzión poskytol na základe výslovnej žiadosti klienta tretím osobám.
 5. Penzión poskytuje klientovi ceny za služby na základe aktuálne platného cenníka uverejneného na stránke www.penzionvrchar.sk.
 6. Dohodnutá cena za služby je cena, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ cena nebola takto dohodnutá, platia zverejnené cenníkové ceny.
 7. Ceny uvedené v cenníku Penziónu sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty a miestne dane.
 8. Nárok na zníženie ceny za služby nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení objednávky.
 9. Zľavy a akcie nie je možné kombinovať.
 10. Klient je povinný uhradiť najneskôr na recepcii Penziónu cenu za služby za celý pobyt pri príchode do Penziónu, a to v hotovosti, kreditnou kartou alebo platobnou kartou. Klient môže uhradiť ubytovanie aj vopred.
 11. Klient je v prípade skupinových objednávok (5 izieb a viac), povinný uhradiť Penziónu zálohovú platbu vo výške 100% z kalkulovanej ceny za služby, a to najneskôr do 30 dní pred nástupom klienta na pobyt.
 12. Pri rezerváciách na termíny ako sú Vianoce, Silvester, Veľká noc, prázdniny sa rezervácia potvrdzuje zaplatením 90 % z ceny ojednaných služieb, najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky penzionom Vrchár, vystavením a poslaním zálohovej faktúry objednávateľovi, najneskôr 20 dní pred nástupom na objednávaný termín
 13. Storno poplatok má charakter zmluvnej pokuty a slúži aj na náhradu škody spôsobenej Penziónu nedodržaním zmluvy zo strany klienta.
 14. Storno poplatok predstavuje percentuálnu časť z ceny dohodnutých služieb.
 15. Penzión neuplatňuje voči klientovi, ktorý rezervuje 5 a menej izieb storno poplatok, ak klient oznámi Penziónu zrušenie rezervácie najneskôr 72 hodín pred jeho plánovaným príchodom.
 16. Penzión si voči klientovi, ktorý rezervuje 5 a menej izieb uplatňuje storno poplatok vo výške 70% z ceny rezervovanej izby, ak klient oznámi Penziónu zrušenie rezervácie v lehote kratšej ako 72 hodín pred jeho plánovaným príchodom.
 17. Pri skupinových rezerváciách nad 5 izieb Penziónu uplatňuje voči klientovi storno poplatky nasledovne:
  • pri zrušení rezervácie viac ako 14 dní pred plánovaným príchodom storno neuplatňuje,
  • pri zrušení rezervácie 3 - 14 dní pred plánovaným príchodom: 30% z ceny rezervovaných izieb,
  • pri zrušení rezervácie menej ako 72 hodín pred plánovaným príchodom: 70% z ceny rezervovaných izieb.
 18. Pri rezerváciách podľa bodu 14,Penzión uplatňuje voči klientovi stornopoplatky nasledovne:                                                                                                                       - Pri zrušení rezervácie viac ako 2 mesiace sa stornopoplatok neuplatňuje       - Pri zrušení rezervácie od 30 dní je stornopoplatok vo výške 40% z ceny      objednávaných služieb                                                                                          - Pri zrušení rezervácie od 20 do 30 dní je stornopoplatok vo výške 60 %         z ceny objednávaných služieb                                                                             - Pri zrušení  rezervácie do 20 dní od nástupu je stornopoplatok vo výške      90 % z ceny objednávaných služieb                                                                                 
 19. Pri rezervácii konferenčných miestností má objednávateľ právo tieto služby zrušiť e-mailom, osobne alebo telefonicky. Storno poplatky v prípade zrušenia akcie Penzión uplatňuje voči klientovi nasledovne:
  • pri zrušení rezervácie 3 a viac dní pred plánovaným uskutočnením akcie: storno neuplatňuje,
  • pri zrušení rezervácie 2 - 1 deň pred uskutočnením akcie: 20% z ceny za objednané služby,
  • v prípade zrušenia akcie menej ako 24 hodín pred uskutočnením akcie: 100% z ceny za objednané služby.
 20. Zľavy:

- pri ubytovaní na 2 noci je možné poskytnúť zľavu 10 % z ceny ubytovania
- pri ubytovaní na 3 noci a viac je možné poskytnúť  zľavu 20 % z ceny ubytovania
- pri ubytovaní s plnou penziou je možné dohodnúť individuálne zľavy
- pri objednávkach podľa bodu 14 sa zľavy dohodujú individuálne

 1. Ubytovacie služby

 1. Klient sa môže v Penzióne ubytovať v deň jeho príchodu najskôr o 14.00 hod, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Penzión je povinný klienta ubytovať najneskôr do 18.00 hod.
 2. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 11.00 hod. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je Penzión oprávnený účtovať 100% cenníkovej ceny bez toho, aby klientovi vznikli zmluvné nároky na služby Penziónu spojené s ubytovaním.
 3. Ak hosť nemá potvrdenú objednávku, resp. rezerváciu je potrebné sa ubytovať do 16.00 hod pokiaľ sa hosť nedohodne inak. V prípade, ak sa hosť neubytuje do 16.00 hod, Penzión je oprávnený rezervovanú izbu, resp. izby prenechať inému klientovi.
 4. V Penzióne nie je klientom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče okrem holiaceho strojčeka, sušiču vlasov.
 5. Recepcia Penziónu privolá na požiadanie klienta rýchlu lekársku starostlivosť. Penzión je oprávnený žiadať od klienta požadovanú peňažnú náhradu za výdavky súvisiace s ošetrením.
 6. Zmluvný vzťah medzi klientom a Penziónom končí v deň jeho odchodu zaplatením záverečného účtu. Klient je povinný účet na mieste vyrovnať jeho platením v hotovosti alebo platobnou kartou, ak sa nedohodlo inak.
 7. V prípade, že klient ukončí svoj pobyt skôr ako bolo dohodnuté v rezervácii, Penzión má právo účtovať klientovi sumu za celý dohodnutý pobyt.
 8. Klient nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.
 9. Penzión je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
 • Má Penzión opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie ubytovacích služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť Penziónu voči verejnosti bez toho, že by sa to mohlo pripisovať vlastníkovi Penziónu,
 • obťažuje svojim správaním ostatných klientov,
 • zdravotný stav klienta ohrozuje zdravie ostatných klientov a personálu Penziónu,
 • z dôvodu vis maior.

 Pri oprávnenom odstúpení Penziónu od zmluvy o poskytovaní služieb nevzniká klientovi nárok na náhradu škody.

Sťažnosti klienta sa riadia platným Reklamačným poriadkom Penziónu.

 1. Penzión je oprávnený skontrolovať izbu klienta počas jeho pobytu a zabezpečiť upratanie izby podľa hygienických predpisov.
 2. Pobyt klienta v Penzióne upravuje ubytovací poriadok Penziónu, ktorý je pre klienta záväzný.
 3. Ubytovací poriadok Penziónu je umiestnený na recepcii Penziónu a v každej izbe.
 4. Ochrana osobných údajov
 5. Oboznámením sa s týmito všeobecnými podmienkami, ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt, emailová adresa) a za týmto účelom vyhotovovanie fotokópií mojich osobných dokladov na účel poskytovania a prijímania služieb prevádzkovateľovi, ktorým je Penzión a to na dobu neurčitú.
 6. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
 7. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
 8. Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:
 • požadovať prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov a
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa písomne zaslaním listu na adresu sídla Penziónu alebo elektronicky zaslaním e-mailu na GDPR@penzionvrchar.sk.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 1. Záverečné ustanovenia
 2. Tieto VOP a na ich základe vzniknuté právne vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Klient vyjadruje súhlas s týmito VOP doručením objednávky Penziónu, jednostranným zrušením poskytovania služieb alebo ubytovaním v Penzióne.

V Lome nad Rimavicou dňa 25.5.2018

Prajeme Vám príjemné ubytovanie
Penzión Vrchár